જમીનના રેકોર્ડ ઓનલાઈન મેળવો ઘરેબેઠા@anyror.gujarat.gov.in

જમીનના રેકોર્ડ ઓનલાઈન મેળવો ઘરેબેઠા:ગુજરાત સરકાર દ્વારા જમીન રેકોર્ડ સિસ્ટમ ને ઓનલાઈન કરવામાં આવી છે.ગુજરાત ઇ ધરા તરીકે ઓળખાતી આ સુવિધા ને ભારત સરકાર દ્વારા પણ પ્રશંસા મળી છે.આ સુવિધા …

Read more