જમીનના જુના રેકોર્ડ જોવો અને ડાઉનલોડ કરો

હેલો મિત્રો કેમ છો આજે તમારા માટે જમીનના 7/12, 8-અ અને અન્ય દાખલા કઢાવવા હવે ઈ-ધરા કે ઈ-ગ્રામ સેન્ટર પર નહિ જવુ પડે. તમારા ફોનમાથી ફી ઓનલાઈન ભરીને જમીનના દાખલા ડાઉનલોડ કરી પ્રીન્ટ કાઢી શકશો અને આ દાખલા કોઈપણ જગ્યાએ માન્ય ગણાશે. 7, 12, 8-અ અને અન્ય દાખલા anyror પરથી ડાઉનલોડ કરવાની માહિતી લઈને આવીયો … Read more

Know Your Amount of Ration Card

Secure Data Recovery is an industry leader in hard drive recovery with state-of-the-art tools and engineers with decades of experience. We can recover data from any type of hard drive and are confident in our ability to recover files from any type of failed hard drive and deliver your data to you. Secure Data Recovery … Read more