જમીનના જુના રેકોર્ડ જોવો અને ડાઉનલોડ કરો

હેલો મિત્રો કેમ છો આજે તમારા માટે જમીનના 7/12, 8-અ અને અન્ય દાખલા કઢાવવા હવે ઈ-ધરા કે ઈ-ગ્રામ સેન્ટર પર નહિ જવુ પડે. તમારા ફોનમાથી ફી ઓનલાઈન ભરીને જમીનના દાખલા …

Read more

Know Your Amount of Ration Card

Secure Data Recovery is an industry leader in hard drive recovery with state-of-the-art tools and engineers with decades of experience. We can recover data from any type of hard drive …

Read more

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!